منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل پنجم

مرگ و زندگی (تفسیر رباعیات حکیم عمر خیام)

(025) دانلود قسمت بیست و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 025

تاریخ پخش: 1388/04/05

مدت زمان: 45:36

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از مواجهه با مرگ، معنای مرگ، خلقت و آفرینش مرگ قبل از آفرینش زندگی، خیام

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(026) دانلود قسمت بیست و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 026

تاریخ پخش: 1388/04/12

مدت زمان: 47:38

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تحول و دیالکتیک، خیام و فلسفه او، کون و تکلیف، هستی و مسئولیت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(027) دانلود قسمت بیست و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 027

تاریخ پخش: 1388/04/19

مدت زمان: 48:11

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از خیام و مسئله مرگ، زبان انسان، سکوت و جایگاه آن، دو روی زبان، خیام و شعر

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(028) دانلود قسمت بیست و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 028

تاریخ پخش: 1388/04/26

مدت زمان: 48:26

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از آغاز بحث معاد، معنی ذوق در عرفان، سیر یک تفکر و اندیشه، چهار قسم از ادراکات انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(029) دانلود قسمت بیست و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 029

تاریخ پخش: 1388/05/09

مدت زمان: 45:02

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از کوزه و کوزه گر در شعر خیام، حرکت در عالم، حرکت در انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(030) دانلود قسمت سی ام برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 030

تاریخ پخش: 1388/05/16

مدت زمان: 49:37

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از هدف زندگی چیست، ماهیت زندگی و حیات چیست، مرگ طبیعی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(031) دانلود قسمت سی و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 031

تاریخ پخش: 1388/05/23

مدت زمان: 46:20

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از مرگ اختیاری، فنا و ترک تعلقات، جایگاه عقل، مسئله عقل و عشق

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(032) دانلود قسمت سی و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 032

تاریخ پخش: 1388/04/29

مدت زمان: 45:53

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از مطالبی پیرامون بعثت پیامبر، ظهور قوه کمالی هستی در بعثت پیامبر، امی بودن پیامبر، غمزه و کرشمه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(033) دانلود قسمت سی و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 033

تاریخ پخش: 1388/05/30

مدت زمان: 47:20

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تبیین مسئله معاد، رابطه و نسبت میان علم و عمل و آثار آنها در آخرت، معاد جسمانی و معاد روحانی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(034) دانلود قسمت سی و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 034

تاریخ پخش: 1388/05/02

مدت زمان: 46:46

موضوع: مرگ و زندگی (رباعیات خیام)

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از خاطرات دکتر دینانی و هانری کربن، مسئله معاد، محشر، شرح احوال و کیفیت قیامت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF