منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل هشتم

اندیشه های عین القضات همدانی

(049) دانلود قسمت چهل و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 049

تاریخ پخش: 1388/08/22

مدت زمان: 47:47

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از شرح حالی از عین القضاة همدانی و آثار و کتاب های او، نکاتی درباره حقیقت زبان و ارتباط آن با لفظ و معنی، چندی پیرامون ابن عربی، عبارات و اشارات، ارتباط حادث و قدیم در زبان عاشقی، عبودیت و ربوبیت، کثرت و وحدت و ارتباط آنها در یک نقطه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(050) دانلود قسمت پنجاهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 050

تاریخ پخش: 1388/08/29

مدت زمان: 45:38

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از انواع تقدم و تأخر، وحدت و کثرت، کثرت در ادراکات حسی و خیالی و وهمی، وحدت در ادراک عقلی، جایگاه انسان در هستی، همت بلند در کسب مقامات معنوی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(051) دانلود قسمت پنجاه و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 051

تاریخ پخش: 1388/09/06

مدت زمان: 01:21:14

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از ویژه برنامه به مناسبت عید قربان، قرب از نظر عین القضاة، ماهیت مکان و زمان، داستان قربانی کردن اسماعیل به دست ابراهیم، قربانی کردن نفسانیت و رسیدن به مقام تسلیم

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(052) دانلود قسمت پنجاه و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 052

تاریخ پخش: 1388/09/13

مدت زمان: 46:13

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از توضیحاتی پیرامون کتاب زبدة الحقایق، عقل از نظر عین القضاة، فرق بین فیلسوف و نبی، عرفان ایرانی و عرفان های غیر ایرانی، نظر هگل پیرامون تمدن ایران زمین، سیر فکرت و سلوک، نفس اماره و لوامه و مطمئنه، ختم نوبت و آغاز ولایت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(053) دانلود قسمت پنجاه و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 053

تاریخ پخش: 1388/09/20

مدت زمان: 45:49

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از طرح مسئله عقل و وحی، ادراک بی نهایت و ازل و ابد به واسطه عقل، میزان عقل، نهایت عقل، نسبت عقل و کلام

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(054) دانلود قسمت پنجاه و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 054

تاریخ پخش: 1388/10/11

مدت زمان: 44:56

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از کیفیت نزول وحی، نزول فیض در عین معیت حق، وحی خالص یا وحی آمیخته با خیال، اتصال بی تکیّف و بی قیاس پیامبر با حضرت حق، رابطه حواس پنج گانه با عقل

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(055) دانلود قسمت پنجاه و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 055

تاریخ پخش: 1388/09/27

مدت زمان: 42:13

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تجربه شهودی و تجربه عینی و استدلال قیاسی، تجربه آزمایشگاهی نیازمند پیشفرض تئوری، پرسش و شروع تفکر، پرسش و پاسخ های ترمذی و ابن عربی، عقل کل و رابطه آن با موجودات، عقل متواضع است، پاسخ جدی به متشرعین مخالف فلسفه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(056) دانلود قسمت پنجاه و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 056

تاریخ پخش: 1388/10/04

مدت زمان: 48:46

موضوع: اندیشه های عین القضات همدانی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از قیاس و جایگاه آن در اندیشه، تعریف منطقی قیاس، چگونگی رسیدن به نتیجه بدون طی مقدمات منطقی، منطق مادی و صوری، قیاس و تمثیل، قیاس مع الفارق منشأ بسیاری از خطاها، حس و محسوس، عقل و معقول، ابدیت و ازلیّت در واقعه کربلا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF