منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل شانزدهم

حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

(098) دانلود قسمت نود و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 098

تاریخ پخش: 1389/09/26

مدت زمان: 46:13

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حکمت متعالی به چه معناست، تشکیک در فلسفه ملاصدرا، خطراتی که در راه فلسفه وجود دارد، تقدم نظر بر عمل و جایگاه ویژه نیّت در اعمال عبادی، منتقدین ملاصدرا، حکمت متعالیه التقاطی نیست، دشواری ها در فهم فلسفه ملاصدرا، انتقال فلسفه به صورت سینه به سینه، شناخت و آشنایی تدریجی اندیشمندان با فلسفه ملاصدرا پس از مرگ او، حاج ملاهادی سبزواری و حکیم آقا علی مدرس زنوزی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(099) دانلود قسمت نود و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 099

تاریخ پخش: 1389/10/03

مدت زمان: 44:03

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفاوت ظریف میان فلسفه و حکمت، حکمت فلسفه و کلام، مراد از آزاد اندیشی در فلسفه چیست، نسبت آزاد اندیشی با گرایش های دینی و مذهبی، تعهد یک فیلسوف آزاد اندیش مانند سقراط به قوانین اجتماعی و اخلاقی، ابده بدیهیات در اصل امتناع اجتماع نقیضین، انسان یک لوح نوشته شده یا نانوشته، انسان معلق، نکته ای ظریف در باب علم حصولی و علم حضوری، غیر متناهی اسیر قید مفهوم نمی شود

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(100) دانلود قسمت صدم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 100

تاریخ پخش: 1389/10/10

مدت زمان: 45:05

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تعریف وجود، تحقیقی پیرامون مسئله وجود، حقیقت وجود و مفهوم وجود، بداهت وجود، ماهیت و چیستی اشیاء، تعریف علم حضوری و علم حصولی، مقایسه شهود حضرت علی (ع) و حضرت موسی (ع)

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(101) دانلود قسمت صد و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 101

تاریخ پخش: 1389/10/17

مدت زمان: 45:33

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از انّیّت و انانیّت، فنا به معنای نابودی نیست، فنا به معنای زدودن قید از چهره مطلق است، عقل همان ایمان است، ملاصدرا از نظر دینانی عصاره فرهنگ عقلی جهان اسلام است، جایگاه اندیشه های ملاصدرا در جهان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(102) دانلود قسمت صد و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 102

تاریخ پخش: 1389/10/24

مدت زمان: 46:33

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفاوت میان وجود و موجود، چگونه جزء می تواند کل را بشناسد، راه رسیدن به حقیقت وجود حضور است، با تنبّه می توان از مفهوم به حضور رسید، علم بسیط و علم مرکب، انسان معلق در بیان ابن سینا

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(103) دانلود قسمت صد و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 103

تاریخ پخش: 1389/11/01

مدت زمان: 45:48

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از نسبت میان دین و فلسفه ملاصدرا، یک فیلسوف نباید پیش فرض داشته باشد، واجب و ممکن و ارتباط آنها، نفَس الرحمن و وجود منبسط، نفَس و کلمه، تقابل و تفاوت دین و فلسفه و ضرورت آزاد اندیشی، آزادی در اندیشه یعنی گرفتار جمود و تعصب نبودن، عقل متعصب به هیچ وجه به آگاهی نمی رسد، تعریف ملاصدرا از عقل، خلاقیت از دید ملاصدرا، نزاع متدینین با فلاسفه

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(104) دانلود قسمت صد و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 104

تاریخ پخش: 1389/11/08

مدت زمان: 47:16

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از انسان شناسی و خودشناسی ملاصدرا، ماهیت و تعریف انسان، مفهوم کلی انسان و رابطه آن با افراد خود، اثبات وجود نفس روحانی در انسان، رابطه جسم و روح و طرح این مسئله توسط متفکران به طرق گوناگون، عظمت ملاصدرا در حل مسئله رابطه جسم و روح، بیان قائده «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» و حرکت جوهری

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(105) دانلود قسمت صد و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 105

تاریخ پخش: 1389/11/22

مدت زمان: 46:18

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از چگونگی ارتباط روح و بدن در حالی که از سنخ هم نیستند، درخشش ملاصدرا در حل مسئله ارتباط جسم و روح، اشاره ای به حرکت جوهری، بحث تطبیق آیات و روایات با قائده جسمانیة الحدوث ملاصدرا، نقدهای امثال شیخ احمد احسائی بر نظر ملاصدرا در مورد رابطه جسم و روح، قواعد امکان اخس و امکان اشرف

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(106) دانلود قسمت صد و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 106

تاریخ پخش: 1389/11/15

مدت زمان: 44:43

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حرکت در جهان، مقایسه انواع حرکت و شرح حرکت جوهری، حرکت دفعی و تدریجی، حرکت های عرضی و حرکت جوهری، جوهر و عرض، خلع و لبس یا لبس بعد لبس

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(107) دانلود قسمت صد و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 107

تاریخ پخش: 1389/11/29

مدت زمان: 43:33

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر آیات مرتبط با حرکت جوهری، انسان شناسی قرآن در آیه امانت، تازگی عالم بر اساس حرکت جوهری، اصالت وجود و بدون ماهیت بودن انسان، تشریح و تبیین نظریه تناسخ و رأی بر ابطال آن توسط ملاصدرا، زوایای اخلاقی شخصیت ملاصدرا، وصیّت نامه سهروردی و توصیه او به مطالعه قرآن

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(108) دانلود قسمت صد و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 108

تاریخ پخش: 1389/12/06

مدت زمان: 44:08

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تعریف و توضیح پیرامون مقوله جوهر، ماده فلسفی و ماده فیزیکی، از حرکت جوهری در فلسفه تا حرکت حبّی در عرفان، داستان عشق در قرآن، حرکت در عشق، معیت حق تعالی و ارتباط وثیق آن با نظریه حرکت جوهری

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(109) دانلود قسمت صد و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 109

تاریخ پخش: 1389/12/13

مدت زمان: 42:29

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از لوازم و آثار اعتقاد به حرکت جوهری در عالم، خلق مدام و تازگی عالم، تازگی در عالم اندیشه و معنا و درک صحیحی از سنت گرایی و تجدد، تفسیر آیه «هو الأول و الآخر» و معنای دیالکتیک توحیدی که از آن مستفاد می شود، ابلیس و تلبیس، مخالفت اسلام و عقل با نظریه تناسخ

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(110) دانلود قسمت صد و دهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 110

تاریخ پخش: 1389/12/20

مدت زمان: 45:56

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از رابطه و نسبت عقل و وحی از منظر حکمت متعالیه، مبدأ هستی، نزول وحی از عقل کل، عقول جزئی و نحله های مختلف فکری، تحلیل لغوی واژه عقل، اسماء و صفات حق، انحراف در عرفان هنگام جدایی از عقل

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(111) دانلود قسمت صد و یازدهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 111

تاریخ پخش: 1389/12/27

مدت زمان: 42:40

موضوع: حکمت متعالیه صدرالمتألهین ملاصدرای شیرازی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از جایگاه عقل در آیات و روایات، سازش میان عقل و دین در حکمت ملاصدرا، دو جنبه قابلی و فاعلی در عقل، گفتگوی حق تعالی و عقل در اولین حدیث از کتاب اصول کافی، حقیقت محمدیّه و ظهور آن در حضرت ختمی مرتبت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF