منوی برگه ها
منوی دسته ها

دانلود برنامه معرفت • آرشیو فصل هجدهم

تفسیر آثار و رسائل شیخ اشراق توسط دکتر دینانی

(152) دانلود قسمت صد و پنجاه و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 152

تاریخ پخش: 1390/10/09

مدت زمان: 51:48

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حکمت اشراق سهروردی، بررسی آثار سهروردی در طول تاریخ، تعریف فلسفه و حکمت، نقش یونان و ایران در گسترش فلسفه و حکمت، بررسی دیدگاه سهروردی پیرامون حکمت مشایی و حکمت اشراقی، شعار مدرنیته چیست، خرد جاودانه و خمیره ازلی، حکمت ذوقی و حکمت بحثی، حکمت اشراقی نه عرفان است و نه فلسفه مشایی، طباع تام در نظر سهروردی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(153) دانلود قسمت صد و پنجاه و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 153

تاریخ پخش: 1390/10/16

مدت زمان: 41:07

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از حکمای ایران باستان، طرح مسئله نور برای اولین بار در ایران بوده است، تحلیل و بررسی مفهوم وجود در مقابل مفهوم نور، اثبات حق از طریق حق یا مخلوقات، جایگاه نور در قرآن کریم، زندگی نامه و شرح حال شهاب الدین سهروردی، فرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(154) دانلود قسمت صد و پنجاه و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 154

تاریخ پخش: 1390/10/23

مدت زمان: 45:09

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از اصطلاح «قیّم کتاب» در آثار سهروردی، تقسیم وجود به عینی، ذهنی، لفظی و کتبی، کل عالم هستی به مثابه یک کتاب، انسان فهرست کتاب آفرینش است، مثل اعلیای حق تعالی، علت غایی در نظر اشاعره، ارتباط میان شناختن و شناخته شدن انسان با شناخت خدا، لزوم سنخیت عالم و معلوم، کتاب ناطق حضرت علی است

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(155) دانلود قسمت صد و پنجاه و پنجم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 155

تاریخ پخش: 1390/10/30

مدت زمان: 40:05

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از بررسی تفاوت های حکمت بحثی و حکمت ذوقی، ابن سینا یا ابن رشد کدام یک فیلسوف مشایی هستند، ارتباط و اتصال فلسفه ابن سینا و سهروردی، «حدسیات» از جمله بدیهیات، لایه ها و بطون قرآن کریم، بحث در مورد معنای «ذکر»، تلاوت حقیقی قرآن کریم، نقصان فلسفه های غربی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(156) دانلود قسمت صد و پنجاه و ششم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 156

تاریخ پخش: 1390/11/07

مدت زمان: 49:36

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از شرح و تفسیر رساله لغت موران سهروردی، جایگاه مورد در میان دیگر حیوانات، داستان حضرت سلیمان و مورچه، بازگشت به اصل، علل چهارگانه موجودات، ارتباط علت فاعلی و علت غایی، دایره هستی و رسیدن از آغاز به انجام، لزوم نور برای مشاهده و هدایت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(157) دانلود قسمت صد و پنجاه و هفتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 157

تاریخ پخش: 1390/11/14

مدت زمان: 45:53

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر داستان خفاش و آفتاب پرست از رساله لغت موران سهروردی، جنگ نور و ظلمت در حکمت خسروانی، مبارزه سهروردی با غرب زدگی، قیاس ناصحیح بی خردان و جاهلان، عناد و تعصب خطرناک تر از جهل، عدم توقف در کسب علم

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(158) دانلود قسمت صد و پنجاه و هشتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 158

تاریخ پخش: 1390/11/23

مدت زمان: 47:23

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تعریف خواب در رساله پرتو نامه سهروردی، ماهیت خواب انحباس روح است، پیرامون علم حصولی و حضوری، رابطه نور و حضور، ترک تعلق انسان به عالم مادی در حالت خواب، رویای صادقه در اتصال به عالم مجردات، جوانمردان عالم، تعریف درستی از قبض روح، توجه ویژه سهروردی به حس مشترک، دو وظیفه مهم حس مشترک در حوزه ادراک انسان

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(159) دانلود قسمت صد و پنجاه و نهم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 159

تاریخ پخش: 1390/11/28

مدت زمان: 44:04

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از ادامه گفتگو در باب خواب و رویا از منظر شیخ اشراق، موضع گیری سهروردی در مقابل فلسفه یونان، تبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراق، پیوند علم حصولی و علم حضوری، علم و آگاهی از سنخ نور است، تفکیک معقول از محسوس، کیفیت عالم آخرت، مستی در عالم طبیعت، شهود همان تعقل است

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(160) دانلود قسمت صد و شصتم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 160

تاریخ پخش: 1390/12/05

مدت زمان: 47:16

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از لذت حقیقی چگونه حاصل می شود، سرمنشاء لذت ها چیست، تکامل قوای ادراکی از محسوسات و مخیلات و موهومات تا معقولات، بحثی دوباره پیرامون مبارزه عقل و عشق، صداقت و راستی مقدمه ثبات و استقرار است، مسکن حقیقت در درون انسان است، شراب طهور معرفت

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(161) دانلود قسمت صد و شصت و یکم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 161

تاریخ پخش: 1390/12/12

مدت زمان: 50:26

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از معنای جدید سهروردی از مرگ و حیات، شواغل طبیعت مایه مرگ انسان، جهل ساده و خطر جهل مرکب، تولد ثانی لازمه حیات آگاهانه، غفلت از مبدأ و معاد در دنیای امروز، عقل و نور و معنی، نباید به اهل معرفت بد گمان بود!

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(162) دانلود قسمت صد و شصت و دوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 162

تاریخ پخش: 1390/11/21

مدت زمان: 45:42

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از ویژه برنامه به مناسبت میلاد پیامبر اکرم، نسبت خُلق و خَلق در افعال خداوند، تعریف مفهوم حیات و ارتباط آن با خُلق در نظر سهروردی، بقا و جاودانگی حقیقی، علم یا عمل کدام جاودانه است، اخلاق انسانی در عصر معاصر، ظهور همه اسماء حق تعالی در حضرت ختمی مرتبت، خداوند مستقیما از زبان پیامبر سخن می گوید، سخن عجیب ابن عربی درباره مطلق و مقید، اسوه نیکو در پیامبر خاتم، نکاتی پیرامون صلوات بر پیامبر خاتم!

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(163) دانلود قسمت صد و شصت و سوم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 163

تاریخ پخش: 1390/12/19

مدت زمان: 47:26

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تفسیر حکایتی از رساله فی حالة الطفولیه، بودن ها و داشتن ها، آزادی واقعی برای انسان، انسان هم حاکم خویش است و هم برده خویش، «مشکل» چیست و برای انسان به چه معناست، انسان در حقیقت تنهاست، توکل با رسیدن به تنهایی بوجود می آید، انسان احسن المخلوقین است، مقام انسان در همت بلند اوست

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF

(164) دانلود قسمت صد و شصت و چهارم برنامه معرفت

اطلاعات و مشخصات

شماره قسمت برنامه: 164

تاریخ پخش: 1390/12/26

مدت زمان: 44:59

موضوع: حکمت اشراق حکیم سهروردی

چکیده: موضوعاتی که در این قسمت به آن پرداخته شده است عبارتند از تمثیل کرم شب تاب، لزوم توجه به معنای زندگی در دنیای امروز، تکامل انسان چگونه است، سه حادثه مهم در تاریخ که موجب فراموشی منزلت انسان گردید: نظریه کوپرنیک، نظریه داروین و نظریه فروید، نظریه نوظهور که مغز انسان را به مثابه یک کامپیوتر می داند، گمشده دنیای امروز معنای زندگی انسان هاست، تعریف زیبایی و هنر، توکل لفظی و توکل واقعی

فرمت فایل تصویری: | Xvid AVI | 720×576px | 25fps | 450kbps |

فرمت فایل صوتی: | MP3 | 44.1KHz | Stereo | 64kbps |

فرمت فایل متنی: PDF