منوی برگه ها
منوی دسته ها

ارسال شده در ۰۶ تیر ۱۳۹۲ در تجلی, عرفان, فصل چهارم | ۰ دیدگاه

تجلی رحمانی و تجلی رحیمی

تجلی رحمانی و تجلی رحیمی

بعضی ها صفت رحمان را در حق تعالی «عام» و رحیم را «خاص» دانسته اند. از همین رو میان رحمت رحمانی که رحمتی عام و برای همه موجودات است و رحمت رحیمی که رحمتی خاص بوده و تنها شامل خواص می شود، تفاوت قائل شده اند. اما این سؤال قابل طرح است که خاص و عام در رحمت بی پایان حق چه معنایی می تواند داشته باشد؟!

ادامه مطلب